Beleg niet in
destructieve bedrijven

Duurzaam beleggen is een uitdaging omdat iedereen andere overtuigingen en waarden heeft. Wij richten ons op één basisprincipe:
wij steunen geen bedrijven die wij als destructief voor de planeet beschouwen.

Duurzaamheidscriteria

Omdat ieders waarden verschillen, is het niet verwonderlijk dat er veel verschillende criteria voor duurzaamheid bestaan die door verschillende instellingen en agentschappen zijn gedefinieerd. Elk van de fondsen in je portefeuille voldoet aan een of meer van de volgende normen:

 • heeft een A+ rating van United Nations Principle for Responsive Investing (UNPRI)
 • belegt in bedrijven die de normen van het United Nations Global Compact (UNGC) hebben ondertekend
 • belegt niet in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak of controversiële wapens, of bij de productie en ontginning van thermische kolen

Wat is UNPRI?

UNPRI is een reeks door de Verenigde Naties in het leven geroepen principes waar beleggingsfondsen zich aan kunnen houden. Door te ondertekenen verplicht de fondsaanbieder zich ESG factoren in het beleggingsproces toe te passen en een actieve dialoog met bedrijven te onderhouden om te verzekeren dat aan duurzaamheidsfactoren wordt voldaan. Bovendien moeten ze op aandeelhoudersvergaderingen stemmen op basis van duurzaamheid.

Wat betekent ESG?

Milieu, Sociaal en Behoorlijk Bestuur ("Environment, Social and Governance" of ESG) verwijst naar de drie factoren bij het meten van de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een onderneming. Goed bestuur betekent in wezen dat de onderneming "goed bestuurd" wordt. Het houdt bijvoorbeeld in dat alle belanghebbenden in een onderneming een eerlijk gewicht in de schaal leggen bij de besluitvorming.

Wat is UNGC?

Bedrijven over de hele wereld kunnen beloven zich aan te sluiten bij het Global Compact van de Verenigde Naties. Als ze dat doen, verbinden ze zich tot verantwoordelijke handelspraktijken op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie.

separator

Indeling van fondsen

Beleggingsfondsen moeten zich indelen naar hun mate van duurzaamheid. Er zijn drie classificaties:

1. Niet duurzaam

Dit zijn fondsen zonder duurzaamheidsambities. De portefeuilles van Curvo hebben met geen van deze fondsen te maken.

2. ESG beleggingsfonds

Deze fondsen promoten milieu- of sociale kenmerken als onderdeel van hun beleggingsstrategie. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde bedrijven en sectoren uit te sluiten.

3. Impact beleggingsfonds

Een impact beleggingsfonds gaat iets verder dan een ESG fonds en heeft duurzaamheid als hoofddoel. Het behalen van een financieel rendement komt op de tweede plaats, naast de positieve bijdrage die ze aan de planeet willen leveren. Microkrediet en groene obligaties zijn voorbeelden van impact beleggingsfondsen.

Curvo-portefeuilles werken enkel met ESG-beleggingsfondsen.

separator

De duurzaamheid van je portefeuille

Ontdek hoe elk van de fondsen aan de duurzaamheidsnormen voldoet.

De Morningstar Sustainability Rating wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid van de fondsen te meten. Er wordt gestreefd naar een gemiddelde rating van 25 of lager. Dit wordt gemeten op een schaal van 0 tot 50, waarbij 0 staat voor een verwaarloosbaar risico op niet-duurzaamheid en 50 voor een ernstig risico.

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

ISIN: IE00B5456744

Dit door Vanguard aangeboden fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken door bedrijven uit de volgende industrieën uit te sluiten:

 • niet-hernieuwbare energie (kernenergie, fossiele brandstoffen)
 • "ondeugdelijke" producten (alcohol, gokken, tabak)
 • wapens (civiele vuurwapens, militaire wapens)
 • controverses: bedrijven die niet voldoen aan de door de UNGC vastgestelde normen inzake arbeid, mensenrechten, milieu en corruptiebestrijding

Morningstar Duurzaamheidsrating: 20.51 (per 21 juni 2022)

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund

ISIN: IE00BKV0W243

Dit door Vanguard aangeboden fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken door bedrijven uit de volgende industrieën uit te sluiten:

 • niet-hernieuwbare energie (kernenergie, fossiele brandstoffen)
 • "ondeugdelijke" producten (alcohol, gokken, tabak)
 • wapens (civiele vuurwapens, militaire wapens)
 • controverses: bedrijven die niet voldoen aan de door de UNGC vastgestelde normen inzake arbeid, mensenrechten, milieu en corruptiebestrijding

Morningstar Duurzaamheidsrating: 24,60 (per 21 juni 2022)

Vanguard Socially Responsible Investing Euro Investment Grade Bond Index

ISIN: IE00BYSX5D68

Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken door bedrijven uit te sluiten die:

 • de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden
 • betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, biochemische en nucleaire wapens, of betrokken zijn bij de fabricage en distributie van tabaksproducten.

Morningstar Duurzaamheidsrating: 19.04 (per 21 juni 2022)

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y

ISIN: LU2008760758

Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken door bedrijven uit te sluiten die:

 • de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden
 • actief zijn in controversiële sectoren zoals tabak, civiele vuurwapens, militaire wapens, GMO's, of fossiele brandstoffen
 • een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit alcohol en gokken halen
 • betrokken zijn bij kernenergie

Morningstar Duurzaamheidsrating: 19.29 (per 21 juni 2022)

Fondsen belegd in staatsobligaties

De bovenstaande fondsen beleggen in bedrijven of bedrijfsobligaties. De portefeuilles van Curvo bestaan ook uit drie fondsen die in euro-overheidsobligaties beleggen.

 • iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (ISIN: IE00B4WXT857)
 • iShares Euro Government Bond Index Fund (ISIN: IE0031080868)
 • BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y (ISIN: LU2008763182)

Deze fondsen hanteren geen duurzaamheidscriteria. Toch worden ze geacht te voldoen aan de beleggingsbeginselen om niet destructief te zijn voor de planeet, omdat de Europese regeringen tot de meest duurzame ter wereld behoren. Dit is gebaseerd op de resultaten van Europese landen in het Sustainable Development Report 2020. Dit rapport bevat een rangschikking en score van 192 landen over hoe goed ze scoren op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Een score van 100 geeft aan dat deze doelen zijn bereikt.

De tabel hieronder laat zien dat de top 10 landen die allemaal Europees zijn. Bovendien staan alle landen die in de twee staatsobligatiefondsen vertegenwoordigd zijn in de top 30.

Duurzame Ontwikkeling Rapport 2020 lijst van landen in Europa

Er zijn Europese staatsobligatiefondsen die strenge duurzaamheidseisen stellen. Onze conclusies tonen echter aan dat de duurzaamheidsscores van Eurolanden dicht genoeg bij elkaar liggen zodat er weinig waarde aan te winnen valt. Bovendien gaan ze tegen hogere kosten en ten koste van minder diversificatie.

Hoe het gecontroleerd wordt

Zoals hierboven vermeld, wordt de Morningstar Sustainability Rating gebruikt om na te gaan of het duurzaamheidsbeleid van de geselecteerde fondsen nog aan de criteria voldoet.

Wat als een fonds zijn beleid wijzigt?

Wanneer het uitgevoerde beleid van een fonds niet meer in overeenstemming is met de voorwaarden van het selectieproces, of dat de waardering in de Morningstar Sustainability Rating lager is dan bij de vorige meting, wordt de fondsbeheerder om een verklaring gevraagd.

Als de uitleg niet bevredigend is, kan dit ertoe leiden dat het fonds uit de beleggingsstrategie wordt verwijderd.

Ga verder met verkennen